Начална страница

Проектът THESEIS „Обучение по безопасност и здраве за работници в индустриалния сектор „Околна среда“ е финансиран в рамките на Програмата за обучение през целия живот по мярката „Леонардо да Винчи – Многостранни проекти за развитие на иновациите” (Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ с референтен номер 2011-3988/001-001, подписан на 11.11.2011, Проект номер 518718-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP). Този проект е финансиран с подкрепата на Програма за Oучение през цлия жвот”ие” Европейския съюз.

Продължителността на проекта е 24 месеца, от 01.11.2011 до 31.10.2013.

Координиращ бенефициент на проекта е SIGMA Consultants Ltd (Sigma) – Гърция, консултантска компания, специализирана в разработването на системи за управление на околната среда/безопастността и здравето/качеството. THESEIS включва още единайсет (11) партньорa от осем страни: Гърция, Белгия, Германия, Чешка Република, Финландия, Швеция, Полша и България.