ОПИСАНИЕ

Проект THESEIS

Обучение по безопасност и здраве за работници в индустриалния сектор „Околна среда“.

Какво представлява THESEIS?

Предложеният проект има за цел разработване, тестване и разпространение на новаторски модел за обучение в областта на професионалното здраве и безопасността на работниците, заети в сектора на еко-индустрията – Управление на замърсяването. Проектът THESEIS се осъществява от консорциум от организации от цели 8 европейски държави.

Защо THESEIS?

Сектора „Управление на замърсяването” на еко-индустрията включва операции и услуги, свързани с управлението на твърди отпадъци, рециклиране, пречистване на отпадъчните води, контрол на замърсяването на въздуха и почвата, възстановяване качеството на подземните води, контрол на шума и вибрациите и др. Според последните проучвания пряката заетост по ЕС-27, свързана с този сектор, надвишава 3,4 милиона еквиваленти на пълно работно време. Темповете на растеж са били силни през последните години. Съответният оборот е около 300 млрд. евро през 2008 г.

Еко-индустрията на ЕС се е наредила редом с други тенденции, които са изправени пред търсенето на нови умения и на по-високо ниво на уменията, което на свой ред е предизвикано от техническата еволюция в сектора. Още повече, с повишаването на обществената загриженост относно опасните вещества, качеството на водните ресурси, замърсените места, замърсения въздух и новото законодателство, насочено към тези опасения, се засилва необходимостта за подобряване на компетенциите на работната сила.

Хората, които работят в тази развиваща се индустрия са изправени пред специфични рискове, свързани с тяхната дейност. Въпреки че има много курсове и материали за обучение по безопасност и здраве, няма нищо конкретно ориентирано към този сектор, което да включва повече от 3,4 милиона души, заети в ЕС-27. Проектът THESEIS има за цел да посрещне тази необходимост, чрез разработване на предложения за нов модел на обучение, въз основа на методологията на смесено за обучение „b-learning”.