Περιγραφή

Τι είναι το έργο  THESEIS;

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή και διάδοση ενός καινοτόμου μοντέλου εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο των Περιβαλλοντικών Επαγγελμάτων. Το έργο THESEIS υλοποείται με την κοινοπραξία φορέων, 8 ευρωπαϊκών κρατών.

Γιατί το έργο THESEIS;

Ο τομέας  διαχείρισης της ρύπανσης της βιομηχανίας περιβάλλοντος περιλαμβάνει λειτουργίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ανακύκλωση, την επεξεργασία των λυμάτων, τον  έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την αποκατάσταση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, κλπ.  Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η ΕΕ-27 άμεσης απασχόλησης που σχετίζονται με  τον τομέα αυτό υπερβαίνει τα 3,4 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης εργασίας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν ισχυρή τα τελευταία χρόνια. Ο αντίστοιχος κύκλο εργασιών ήταν περίπου 300 δις € το 2008.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία περιβάλλοντος  αντιμετωπίζει τη ζήτηση για  νέες δεξιότητες και υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων λόγω των τεχνικών εξελίξεων στον τομέα. Επιπλέον, η αυξανόμενη ανησυχία του κοινού σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες, την ποιότητα των υδάτινων πόρων, ρυπασμένων περιοχών, ατμοσφαιρική ρύπανση και τη νέα νομοθεσία που απευθύνεται σε αυτές τις ανησυχίες, ενισχύει την ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο κλάδο αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους. Αν και υπάρχουν πολλά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό για την Υγεία και Ασφάλεια,  δεν υπάρχει τίποτα με συγκεκριμένο προσανατολισμό σε αυτόν τον τομέα, που περιλαμβάνει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ατόμων που απασχολούνται στην ΕΕ-27. Το έργο THESEIS έχει ως στόχο να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή με την ανάπτυξη του προτεινόμενου νέου συστήματος κατάρτισης.