Kuvaus

THESEIS -hanke

Työterveys- ja työturvallisuuskoulutus ympäristönhuoltoalalla – Training on Health and Safety for workers in the Environment Industrial Sector

Mikä on THESEIS?

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja testata ympäristönhuoltoalalle suunnattua innovatiivista työterveyden ja -turvallisuuden koulutuskokonaisuutta ja pyrkiä edistämään sen käyttöä Euroopanlaajuisesti. THESEIS -hankkeen toteuttamiseen osallistuu ryhmä organisaatioita kahdeksasta Euroopan maasta.

Miksi THESEIS?

Ympäristön- ja jätehuoltoalaan kuuluu toimintoja ja palveluita jotka liittyvät kiinteän jätteen käsittelyyn, kierrätykseen, jätevedenkäsittelyyn, ilmansaastumisen hallintaan, saastuneiden maiden ja pohjavesien kunnostukseen, melun ja tärinän hallintaan, jne. Tuoreen tutkimuksen mukaan Euroopan Unionin 27 jäsenmaan alueella toimiala työllistää yli 3,4 miljoonaa kokoaikaista työntekijää. Toimialan kasvu on ollut nopeaa viime vuosina. Vuonna 2008 jätehuoltoalan liikevaihto oli noin 300 miljardia euroa.

Jätehuoltotoimiala, tai ekoteollisuus, kohtaa tulevaisuudessa uusia haasteita teknisen kehittymisen myötä. Uusia taitoja ja korkeampaa taitotasoa tarvitaan. Lisäksi kansalaisten huoli vaarallisista aineista, veden laadusta, saastuneesta maaperästä ja ilmasta, sekä tähän liittyvän lainsäädännön muutokset luovat tarpeen työvoiman pätevyyden kehittämiselle.

Jätehuolto on kehittyvä toimiala. Alalla työskentelevät työntekijät kohtaavat työssään erityisiä riskitekijöitä. Työterveys- ja turvallisuusasioita opetetaan yleisellä tasolla monilla kursseilla ja saatavilla on myös oppimateriaalia, mutta tälle 2,5 miljoonaa eurooppalaista työllistävälle toimialalle ei ole olemassa erityistä, toimialan riskit huomioivaa oppimateriaalia tai koulutusta. THESEIS hankkeen päämääränä on tarttua tähän haasteeseen kehittämällä uusi koulutusmalli, joka perustuu sulautuvan oppimisen menetelmään.