Opis

Projekt THESEIS

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników związanych z ochroną środowiska

Co to jest projekt THESEIS?

Projekt THESEIS ukierunkowany jest na rozwój, testowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników narażonych na zagrożenia generowane przez sektory gospodarki związane z ochroną środowiska (eko-przemysł). Projekt jest realizowany przez konsorcjum 12 partnerów z 8 krajów europejskich.

Dlaczego THESEIS?

Zarządzanie zagrożeniami w sektorach gospodarki związanych z ochroną środowiska obejmuje operacje i usługi związane z: gospodarowaniem odpadami stałymi, recyklingiem, oczyszczaniem ścieków, ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, remediacją gleby i wód podziemnych, ochroną przed hałasem i wibracjami. Zgodnie z ostatnimi badaniami, aktualnie zatrudnienie w sektorach związanych z ochroną środowiska we wszystkich krajach UE przekracza 2,5 miliona osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Odnotowano znaczny wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich lat. Obroty z tej działalności w roku 2008 r. wynosiły ponad 300 miliardów EURO.

Ewolucja rozwiązań technicznych w unijnym eko-przemyśle wymaga od zatrudnionego personelu nowych umiejętności i lepszego przygotowania zawodowego. Ponadto potrzebę poprawy kompetencji tych pracowników wymusza zaniepokojenie społeczeństwa występowaniem zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi, z jakością zasobów wodnych, ze skażonymi obszarami i z zanieczyszczeniem powietrza, a także nowe przepisy prawne ukierunkowane na zapobieganie i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Pracownicy zatrudnieni w rozwijającym się eko-przemyśle muszą stawiać czoła określonym zagrożeniom związanym z ich działalnością zawodową. Mimo iż przeprowadzanych jest wiele szkoleń i są dostępne materiały szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wciąż brakuje rozwiązań z tego zakresu ukierunkowanych na specyficzne potrzeby eko-przemysłu. Projekt THESEIS jest ukierunkowany na zaspokojenie tych potrzeb przez opracowanie nowego modelu szkoleń, opartego na metodyce e-learning.