Cele

Celem projektu THESEIS jest opracowanie modelu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby osób pracujących w sektorach gospodarki związanych z ochroną środowiska (eko-przemysł), z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez wirtualne środowisko nauczania (e-learning). Dla osiągnięcia tak szerokiego celu w projekcie THESEIS przewidziano następujące cele szczegółowe i sposoby ich osiągania:

  • ocena braków szkoleniowych w zakresie BHP w eko-przemyśle w oparciu o analizę odpowiedzi zawartych w opracowanych kwestionariuszach, udzielonych przez wybrane grupy docelowe w krajach uczestniczących w projekcie;
  • analiza Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla pracowników eko-przemysłu pod kątem wymagań kwalifikacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wsparcie osób i instytucji prowadzących i uczestniczących w szkoleniach zawodowych w eko-przemyśle w wyniku opracowania modelu szkoleniowego, opartego na metodyce e-learning, uwzględniającego zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe;
  • wzmocnienie akceptowalności opracowanego modelu szkoleniowego w wyniku sporządzenia wytycznych ułatwiających korzystanie z modelu, przeprowadzenia testów pilotowych, organizacji warsztatów demonstrujących możliwości modelu, zapewnienia usług online;
  • promocja wdrażania rezultatów projektu w wyniku opracowania narzędzi popularyzacyjnych i upowszechniania wyników (uruchomienie portalu internetowego, upowszechnienie broszur, biuletynów i artykułów, organizacja warsztatów i konferencji, prezentacje na forum UE);
  • promowanie efektywnego wykorzystania wyników projektu poprzez ustanowienie sieci wymiany informacji i stymulację zainteresowania projektem w poszczególnych krajach i w całej UE, w tym realizacja planu wdrażania wyników projektu i zorganizowanie podsumowującej konferencji.