Oczekiwane rezultaty

• przegląd potrzeb szkoleniowych w zakresie BHP w eko-przemyśle w krajach uczestniczących w projekcie (ankietyzacja);

• ocena istniejących Krajowych Ram Kwalifikacyjnych;

• opracowanie narzędzi nauczania/szkolenia, opartych o technologie Wirtualnej Platformy Wspólnoty THESEIS (VCP – Virtual Community Platform);

• raporty dotyczące wyników testowania opracowanego modelu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Education and Training);

• podręcznik zapewniania jakości;

• podręcznik komunikacji i upowszechniania wyników;

• portal internetowy projektu THESEIS;

• warsztaty informacyjne;

• newsletters;

• broszury;

• artykuły w prasie i periodykach;

• baza adresów e-mail sieci wymiany informacji na poziomie krajowym i unijnym;

• plan wdrażania projektu;

• DVD z opracowanym modelem VET;

• konferencja promująca wyniki projektu.