Kwestionariusze

Kwestionariusze dotyczące analizy potrzeb szkoleniowych:

  1. związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej (Kwestionariusz – Ścieki)  / EN, GR, BG, DE, FI, PL, CZ
  2. zajmujących się gospodarowaniem odpadami (Kwestionariusz – Odpady) / EN, GR, BG, FR, DEFI, PL

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej (Kwestionariusz – Ścieki) jest przeznaczony dla wszystkich pracowników zatrudnionych w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami (Kwestionariusz – Odpady) we wszystkich sektorach gospodarki.

Celem kwestionariuszy jest zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników eko-przemysłu i luk w ich wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Zakres kwestionariuszy obejmuje m.in. następujące obszary: przepisy prawne, praktykę szkolenia nowozatrudnianych pracowników, praktykę cyklicznych szkoleń dostosowanych do stanowiska pracy, ocenę i rozpoznanie nabytych kompetencji itd. Format kwestionariuszy w postaci ram kwalifikacji pozwala na opracowanie “mapy” zdolności pracowników i ich potrzeb szkoleniowych w zakresie takich zagadnień jak:

• zrozumienie fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń, a także innych czynników występujących w środowisku pracy, które potencjalnie stwarzają ryzyko dla ludzi;

• możliwe interakcje zachodzące między ludźmi, maszynami i procesami w środowisku pracy;

• zasady identyfikacji zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego i komunikowania w sytuacjach kryzysowych, itd.

Na podstawie wyników analiz odpowiedzi uzyskanych w ramach procesów ankietyzacji, przeprowadzonych w Polsce jak i innych krajach objętych projektem THESEIS, zostaną określone i uwzględnione – w modelu kształcenia i szkolenia zawodowego THESEIS – wymagania odnośnie kwalifikacji, rzeczywistych potrzeb szkoleniowych i pożądanych rezultatów nauczania w zakresie BHP pracowników zatrudnionych w sektorach: gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.

Udostępnione kwestionariusze można wypełnić w prosty sposób online, zaznaczając jedną z 5 odpowiedzi, która najlepiej określa Twój poziom wiedzy (doskonały, dobry, średni, zadawalający lub słaby) w zagadnieniach ujętych w poszczególnych pytaniach.

W celu wypełnienia Kwestionariusza – Ścieki, prosimy kliknąć tutaj.

W celu wypełnienia Kwestionariusza – Odpady, prosimy kliknąć tutaj.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania z kwestionariusza. Jeżeli jakieś pytanie nie odnosi się do Ciebie, należy kliknąć zaznaczając w linii odpowiedzi „ND” (Nie dotyczy).

Jeżeli chcesz możesz podać na końcu kwestionariusza swoje dane kontaktowe. Ich podanie umożliwi wysłanie bezpośrednio do Ciebie informacji dotyczących materiałów dydaktycznych, które zostaną opracowane w ramach projektu THESEIS.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i Twój wkład w opracowanie modelu kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach projektu THESEIS!