KWESTIONARIUSZ W ZAKRESIE ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z INFRASTRUKTURĄ ŚCIEKOWĄ

Instrukcje dla osób wypełniających kwestionariusz:

  1. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone gwiazdką (*) w (klikając odpowiedź najlepiej określającą Twój poziom wiedzy w odniesieniu do zagadnień ujętych w pytaniu)
  2. Jeżeli jakieś pytanie nie odnosi się do Ciebie, w odpowiedzi zaznacz ostatnią opcję oznaczoną „ND” (nie dotyczy)
  3. Pozostałe pytania fakultatywne dotyczą w szczególności osób zainteresowanych wynikami projektu THESEIS (materiałami szkoleniowymi BHP)
  4. UWAGA: Tylko po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi na pytania z gwiazdką (*) jest możliwe elektroniczne przesłanie kwestionariusza. Jeżeli jakieś pytanie z gwiazdką (*) pozostanie bez odpowiedzi – program poinformuje o tym. Należy wtedy ponownie wypełnić ankietę.

A. Wiedza i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
A.1 Określ swój poziom wiedzy w zakresie procedur (problematyki) bezpieczeństwa firmy i obiektów, na terenie których pracujesz
A.2 Czy przestrzegasz wytycznych w zakresie bezpieczeństwa osobistego (zawartych w instrukcjach stanowiskowych bhp)?
A.3 Czy masz świadomość zagrożeń związanych z wykonywaną pracą (z istniejącym ryzykiem zawodowym)?
A.3.1 Zagrożenia związane z wypadkami:
A.3.2 Zagrożenia fizyczne:
A.3.3 Zagrożenia chemiczne:
A.3.4 Zagrożenia biologiczne:
A.3.5 Czynniki ergonomiczne, psychosocjologiczne, organizacyjne i psychofizyczne:
A.4. Znajomość wytycznych bezpieczeństwa pracy w przestrzeniach zamkniętych (np. zbiornikach) zawartych w instrukcjach stanowiskowych?
A.4.1 Zezwolenia na wejście do przestrzeni zamkniętych
A.4.2 Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa pracy w przestrzeniach zamkniętych
A.5 Czy przestrzegasz wytycznych w sprawie użytkowania i postępowania z materiałami niebezpiecznymi?
A.6 Czy przestrzegasz zalecenia bezpieczeństwa ppoż?
B. Wyraź swoją opinię
UZUPEŁNIAJĄCE PYTANIA
I. Wiedza w zakresie ogólnych zasad bhp