KWESTIONARIUSZ W ZAKRESIE ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ GOSPODAROWANIEM ODPADAMI (Kwestionariusz – Odpady)

Instrukcje dla osób wypełniających kwestionariusz:

  1.  Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone gwiazdką (*) w (klikając odpowiedź najlepiej określającą Twój poziom wiedzy w odniesieniu do zagadnień ujętych w pytaniu)
  2. Jeżeli jakieś pytanie nie odnosi się do Ciebie, w odpowiedzi zaznacz ostatnią opcję oznaczoną „ND” (nie dotyczy)
  3. Pozostałe pytania fakultatywne dotyczą w szczególności osób zainteresowanych wynikami projektu THESEIS (materiałami szkoleniowymi BHP)
  4. UWAGA: Tylko po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi na pytania z gwiazdką (*) jest możliwe elektroniczne przesłanie kwestionariusza. Jeżeli jakieś pytanie z gwiazdką (*) pozostanie bez odpowiedzi – program poinformuje o tym. Należy wtedy ponownie wypełnić ankietę.

A. Wiedza i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
A.1 Określ swój poziom wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa w Twojej firmie, np. dot. polityki i procedur
A.2 Określ swój poziom wiedzy nt. wytycznych bezpieczeństwa osobistego w zakresie:
A.3 Określ swój poziom wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
A.3.1 Zagrożenia związane z wypadkami
A.3.1.1 Pracownicy zbierający odpady
A.3.1.2 Pracownicy spalarni odpadów
A.3.1.3 Pracownicy składowisk
A.3.2 Zagrożenia fizyczne
A.3.2.1 Pracownicy zbierający odpady
A.3.2.2 Pracownicy spalarni odpadów
A.3.2.3 Pracownicy składowisk
A.3.3 Zagrożenia chemiczne
A.3.3.1 Pracownicy zbierający odpady
A.3.3.2 Pracownicy spalarni odpadów
A.3.3.3 Pracownicy składowisk
A.3.4 Zagrożenia biologiczne
A.3.4.1 Pracownicy zbierający odpady
A.3.4.2 Pracownicy spalarni odpadów
A.3.4.3 Pracownicy składowisk
A.3.4.3 Pracownicy składowisk
A.3.5 Czynniki ergonomiczne, psychosocjologiczne, organizacyjne i psychofizyczne
A.3.5.1 Pracownicy zbierający odpady
A.3.5.2 Pracownicy spalarni odpadów
A.3.5.3 Pracownicy składowisk
A.4 Określ swój poziom wiedzy w zakresie wytycznych bezpieczeństwa pracy w przestrzeniach zamkniętych (np. zbiornikach) zawartych w instrukcjach stanowiskowych
A.5 Określ swój poziom wiedzy w zakresie wytycznych w sprawie użytkowania i postępowania z materiałami niebezpiecznymi
A.6 Określ swój poziom wiedzy w zakresie wytycznych bezpieczeństwa ppoż
B. Wyraź swoją opinię
UZUPEŁNIAJĄCE PYTANIA
Poziom wiedzy w zakresie ogólnych zasad BHP