Rezultaty

Poniżej zestawiono informacje na temat systematycznie uzyskiwanych wyników w ramach realizacji projektu THESEIS. Wydzielono 7 bloków tematycznych (WP) ukierunkowanych na specyficzne rezultaty:

 

I.                    Bloki związane ze skutecznym i efektywnym  zarządzaniem projektem THESEIS

  • WP1 – Zarządzanie projektem;
  • WP2 – Plan jakości ;

 

II.                  Bloki merytoryczne

  • WP3 – Działania przygotowawcze/przeglądowe (oczekiwane rezultaty:

a)       ocena braków szkoleniowych w zakresie BHP w eko-przemyśle w oparciu o analizę odpowiedzi zawartych w opracowanych kwestionariuszach, udzielonych przez wybrane grupy docelowe w krajach uczestniczących w projekcie,

b)       analiza Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla pracowników eko-przemysłu pod kątem wymagań kwalifikacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)       opracowanie 8 raportów krajowych,

d)       sporządzenie syntetycznego raportu zbiorczego z przeprowadzonych przeglądów);

 

  • WP4 – Specyfikacja szkolenia zawodowego (oczekiwane rezultaty:

a)       opracowanie narzędzi nauczania/szkolenia, opartych o technologie Wirtualnej Platformy Wspólnoty THESEIS;

b)       załadowanie usług szkoleniowych

c)       zgromadzenie fachowej literatury i opracowanie materiałów szkoleniowych

d)       wsparcie osób i instytucji prowadzących i uczestniczących w szkoleniach zawodowych w eko-przemyśle w wyniku opracowania modelu szkoleniowego VET-THESEIS, opartego na metodyce e-learning, uwzględniającego zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe);

 

  • WP5 – Pilotowe wdrożenie/walidacja modelu VET-THESEIS (oczekiwane rezultaty: wzmocnienie akceptowalności opracowanego modelu szkoleniowego w wyniku:

a)       przeprowadzenia testów pilotowych,

b)       organizacji warsztatów demonstrujących możliwości modelu VET-THESEIS,

c)       sporządzenia wytycznych ułatwiających korzystanie z modelu,

d)       zapewnienia obsługi online;

e)       raport z przeprowadzonych testów i  walidacji modelu VET-THESEIS);

 

III.                Bloki promujące rezultaty projektu THESEIS

  • WP6 – Upowszechnienie (oczekiwane rezultaty: promocja wdrażania rezultatów projektu w wyniku opracowania narzędzi popularyzacyjnych i upowszechniania wyników:

a)       opracowanie podręcznika komunikacji i upowszechniania wyników

b)       uruchomienie portalu internetowego THESEIS,

c)       upowszechnienie newsletterów, broszur, biuletynów i artykułów,

d)       baza adresów e-mail sieci wymiany informacji na poziomie krajowym i unijnym,

e)       organizacja warsztatów i konferencji,

f)        prezentacja wyników na poziomie krajowym i lokalnym,

g)       prezentacja wyników na forum UE);

 

  • WP7 – Plan dalszych działań (oczekiwane rezultaty: promowanie efektywnego wykorzystania wyników projektu poprzez ustanowienie sieci wymiany informacji i stymulację zainteresowania projektem w poszczególnych krajach i w całej UE, w tym:

a)       realizacja planu wdrażania wyników projektu,

b)       zorganizowanie podsumowującej konferencji,

c)       sporządzenie DVD z modelem VET-THESEIS,

d)       udział w seminariach/konferencjach zewnętrznych).