Transnarodowy raport zbiorczy

Transnarodowy raport zbiorczy, opracowany w j. angielskim, prezentuje w sposób syntetyczny wyniki dwóch oddzielnych przeglądów badawczych prowadzonych w każdym z krajów uczestniczących w projekcie THESEIS.

Pierwszy przegląd dotyczył oceny stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) osób związanych zawodowo z oczyszczaniem ścieków i z gospodarką odpadami, na podstawie informacji zebranych w formie kwestionariuszy dotyczących analizy potrzeb szkoleniowych pracowników:

  1. związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej / EN, GR, BG, DE, FI, PL, CZ
  2. zajmujących się gospodarowaniem odpadami / EN, GR, BG, FR, DEFI, PL

W celu przeprowadzenia badań w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych  w zakresie zagadnień   BHP  pracowników  zatrudnionych przy urządzeniach w sektorze ochrony środowiska  (ścieki, odpady stałe) wszyscy partnerzy projektu nawiązali kontakty z potencjalnie zainteresowanymi grupami docelowymi w Polsce, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Grecji, Niemczech, Republice Czeskiej i Szwecji informując ich o opracowaniu kwestionariuszy i zwracając się z prośbą o ich wypełnienie (w j. narodowych) w wersji papierowej lub on-line na portalu dedykowanym projektowi THESEIS . W sumie nawiązano ponad 4000 kontaktów i do końca sierpnia 2012 r. otrzymano ponad 800 wypełnionych ankiet. Otrzymane odpowiedzi były przedmiotem szczegółowych analiz pod kątem identyfikacji potrzeb szkoleniowych w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami w poszczególnych państwach objętych projektem THESEIS.

Drugi przegląd miał za zadanie identyfikację i analizę istniejących Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla pracowników zatrudnionych w eko-przemyśle.

Na podstawie ośmiu, angielskojęzycznych  raportów krajowych  (8 Country Reports ), Partner wiodący (VUBP) przygotował „Transnarodowy raport zbiorczy” (Transnational Survey Report / draft version  EN), który w syntetyczny sposób:

  • prezentuje wyniki uzyskane w ramach  ww.  przeglądów,
  • identyfikuje i dokumentuje podobieństwa i różnice w zakresie potrzeb szkoleniowych występujące w 8 krajach UE wyrażone ilościowo w kontekście  poziomu wiedzy, kompetencji,  umiejętności i nastawienia pracowników eko-przemsyłu do zagadnień i najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.